ПРОЕКТ

Подготвени за иновации: Проектот Maths&Sports4all (Ready to innovate: Maths & Sports4all - RIMAS) е проект кофинансиран од Програмата Еразмус+ на Европската Унија, за поддршка на стратешкото здружување на субјекти од различни земји, чија цел е имплементација на иновативни практики и реализација на заеднички иницијативи. Целта е да се промовира соработката, учењето меѓу врсниците и размената на искуства на европско ниво.  

Целите што се стремиме дека ги развиваме со RIMAS се:

 • Дизајнирајте ресурси за учење и зајакнување на содржините по математика преку физичко образование за ученици од основните училишта во контекст на родова еднаквост.
 • Промовирање на стручното образобание во контекст на родова еднаквост.
 • Промовирање на трансверзалното учење како средство за поврзување на наставните содржини во секојдневни ситуации.
 • Поддршка на истражувањето како средство за иновации и подобрување на наставата.
 • Поттикнување на европската социјална свест и почитување на другите култури кај нашите студенти.

За да се постигнат овие цели, партнерите ќе ги спроведат следните активности и ќе ги користат следните ресурси:

 • Преглед на добри практики во математика и физичко образование.
 • Дизајн и изработка на дидактички целини за изучување на математика – физичко образование.
 • Дизајн на онлајн курс за обука за иновативни наставници.
 • Мобилност на студентите за тестирање и оценување на дидактичките единици. 
 • Конгреси за дисеминација. 

Проектот ќе трае 30 месеци, а главните резултати што очекуваме да ги добиеме се:

 • Креирање на методолошка промена во наставата по математика. 
 • Зголемување на интересот на стручно образование од областа на математика и физичко образование кај девојчињата.
 • Зголемен интерес за математика кај учениците од основното образование за да се задржи мотивацијата во повисоките фази.