PROJECT

Ready to innovate: Maths&Sports4all Project (RIMAS) (Gatavi radīt inovācijas: Matemātika un Sports Ikvienam) ir Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansēts projekts, lai atbalstītu dažādu valstu organizāciju stratēģisko partnerību, kuras uzdevumi ir ieviest  inovatīvu prakšu pielietošanu un kopīgu iniciatīvu īstenošanu. Mērķis ir veicināt sadarbību, vienaudžu mācīšanos un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Mērķi, kurus mēs attīstām kopā ar RIMAS, ir:

 • Izstrādāt mācību resursus matemātikas satura apguvei un nostiprināšanai, izmantojot sporta stundas sākumskolas skolēniem, dzimumu līdztiesības kontekstā
 • Veicināt zinātnisko izpēti dzimumu līdztiesības kontekstā
 • Veicināt transversālo mācīšanos kā līdzekli, lai sasaistītu mācību programmas saturu ikdienas situācijās
 • Atbalstīt pētniecību kā līdzekli inovācijai un mācību uzlabošanai
 • Veicināt mūsu skolēnu izpratni un cieņu pret citām kultūrām

 

Lai sasniegtu šos mērķus, partnerība veiks šādas aktivitātes un izveidos resursu bāzi:

 

 • Labās prakses apkopošana matemātikā un sportā
 • Didaktisko uzdevumu veidošana matemātikas-sporta apguvei
 • Tiešsaistes apmācību kursa izstrāde inovatīviem skolotājiem
 • Studentu mobilitātes didaktisko vuzdevumu pārbaudei un novērtēšanai
 • Rezultātu izplatīšanas pasākumi

 

Projekta ilgums ir 30 mēneši, kuru laikā galvenie sasniedzamie rezultāti:

 • Metodoloģisku pārmaiņu sākums matemātikas mācīšanā
 • Meiteņu intereses pieaugums par profesijām, kuras saistītas ar  matemātikas un sporta jomu
 • Paaugstināta interese par matemātiku sākumskolas audzēkņiem, lai motivācija saglabātos citos vecumposmos.